Jump to Navigation

20.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед № ОХ-254/17.03.2020 г. на Министъра на отбраната и Указания № 514/10.03.2020г. на Началника на ВМА за въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се въвеждат следните мерки:

1. Провеждането на тръжните процедури за отдаване под наем на имотите държавна собственост, предоставени в управление на ИА „ВКВПД“ се отменя.

2. Провеждането на обявените конкурси за назначаване на служители в ИА „ВКВПД“ се отлага за неопределено време. Информация, относно новите дати за провеждането им, ще бъде качена на официалният сайт на ИА „ВКВПД“.

3. В случай, че кандидат по започнала процедура по т. 1 е внесъл депозит за участие, то внесената сума се възстановява в 30-дневен срок, след предоставяне на заявление и платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 

За информация: от понеделник до петък - 09:00 - 17:30 ч.

                         тел: 089 2 606 745 - г-жа Калина Борисова

                         тел: 089 2 606 705 - г-н Искрен Маринов

26.03.2020 г.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ съвместно с Община Плевен и Община Бургас, възобнови дейността на социалните кухните в градовете, считано от 25.03. и 26.03.2020 г. В периода на извънредно положение храната на ползвателите на социалните кухни, ще бъде доставяна по домовете им от доброволци към създадените кризисни щабове.

20.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве и Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-254 /17.03.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID -19, противодействие и превенция сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, служителите на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ ще извършват информационно и административно обслужване на граждани по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) до 13.04.2020 г.

Документи да се подават на имейл, както следва:

За Почивно дело в страната:

pochivkimo@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21705;.2/92 21757; 02/92 217590884178740, 0884215006;

Факс: 02/ 952 2174

За Почивки в чужбина:

militaryclubsbg@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21765; 0882935580; Факс: 02/ 92 21576

18.03.2020 г.

Центърът за информационно и административно обслужване на граждани е затворен до 13.04.2020 г. Документи може да подавате на email: info@militaryclubs.bg. Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа - 02/ 92 21777.

За водене на кореспонденция по електронен път(подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрацията използвайте възможностите, които дава системата за сигурно електронно връчване(е-връчване).

17.03.2020 г.

Във връзка със Заповед № ОХ-232/12.03.2020 г. на Министъра на отбраната, изменена и допълнена със Заповед № ОХ-247/13.03.2020 г., Указания № 514/10.03.2020 г. на Началника на ВМА и главен лекар на въоръжените сили, както и на основание Заповед № 292/17.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ се преустановява предоставянето на услугата „Социална кухня“ за периода 17.03-30.04.2020 г.

Услугата „Социална кухня“ ще бъде предоставяна по домовете на правоимащите единствено в гр. Банско, гр. Ямбол, гр. Ботевград и гр. Дупница.

За периода 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г. се преустановява настаняването във военно-почивните домове, места за настаняване към военните клубове и хотелите, като за същия период резервации не се приемат, а ако има настанени вече лица, резервациите им не се прекратяват.

За периода 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г. ще бъдат настанявани единствено командировани лица от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, след представянето на съответната командировачна заповед, на основание Заповед № 290/16.03.2020г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“.

На основание Заповеди № 283/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ възстановяването на заплатениете суми по резервациите за периода 16.03.2020 г. 30.04.2020 г. се извършва на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

На основание Заповед № 290/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ на лицата прекратили престоя си от 13.03.2020 г. и тези, които не са се настанили в периода от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г., ще се извършва възстановяване на платените суми на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗД.

За да бъдат възстановени заплатените суми е необходимо да се подаде писмено заявление до изпълнителния директор на Агенцията с посочена банкова сметка, приложени карта за почивка /ако е налична/ и платежен документ за извършеното плащане.

Горепосочените документи е необходимо да бъдат изпратени на електронната поща на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“: pochivkimo@gmail.com

Предприетите действа от страна на Агенцията са във връзка Във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID -19 сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

13.03.2020 г.

ВАЖНО!!!

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение се преустановява учебно-възпитателния процес на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020 г.

11.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Предвид настъпилата в световен мащаб, включително и в страната ни, ситуация със заболеваемостта и разпространението на корона вирус, въведените рестриктивни мерки и необходимостта от превенция и на основание чл. 63, ал.4 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме следното:

До края на месец април 2020 г. на територията на всички военни клубове в страната се преустановява провеждането на всякакъв вид мероприятия, както и всички репетиции и занятия на школи, състави и клубове по интереси. Със същият срок се отменят и всички групови мероприятия във военно-почивните бази, хотели и представителните обекти(резиденция Лозенец и Централен военен клуб), в управление на Агенцията.

Груповите занимания по солфеж и вокална група в Централна армейска музикална школа към Централния военен клуб се отменят, съгласно описаният по-горе срок, а именно до 30 април 2020 г.

Индивидуалните занимания по китара, пиано, ударни инструменти и поп и джаз пеене ще се провеждат до последващо разпореждане и при условие, че преподавателите и обучаемите са в добро здравословно състояние.

09.03.2020 г.

Уважаеми почитатели на класическата музика!

Информираме Ви, че във връзка с направените препоръки от Оперативния щаб за борба с коронавируса за преустановяване провеждането на културни мероприятия в закрити помещение, се отменя провеждането на планирания на 13 март 2020 година, в зала Концертна на Централния военен клуб концерт, по повод отбелязването на 250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен, на оркестър "Симфониета София" и Смесен хор на Българското национално радио!


На 5 март 2020 година, на полигон "Сливница", беше проведен осмомартенски турнир по стрелба с пистолет "Макаров" - жени с участието на десет отбора от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

28.02.2020 г.

На 04.03.2020 г. от 09.00 часа в отдел “Почивно дело в страната и чужбина” към Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” в град София, в сградата на хотел „Шипка” – бул. “Ген. Тотлебен” № 34А стартира продажбата на пакети за Великден 2020 година във военно-почивните домове и хотели, както следва:

21.02.2020 г.

ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ А4, А3, ДИЗАЙНЕРСКА ХАРТИЯ А4, ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ И СЕРТИФИКАТНА ХАРТИЯ А4“, ЗА НУЖДИТЕ НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ Образци

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut