Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб е разположен в центъра на гр. Кърджали в централния градски парк. Сградата на Клуба е една от трите най-стари и най-красиви сгради в града, заедно с тези на Историческия музей и Картинната галерия. Началото на строежа датира в далечната 1870 г. Архитектурното изпълнение говори за големия талант на старите майстори - арки от дялан камък, дебели почти еднометрови каменни стени. Построена е първоначално като вещеви склад. През 1934 г. с решение на XXIII-то обикновено Народно събрание, на 26 април 1934 г. със Закон се разрешава да се отпусне безвъзмездно на Кърджалийското гарнизонно офицерско събрание една от държавните сгради на бившия турски вещеви склад, заедно с дворно място около нея от 7228 кв. м.

През 1954 г. към основната сграда е построена допълнителна пристройка, с което се облекчава достъпа до втория етаж. През 2004 г. и първата половина на 2005 г. е извършен основен ремонт на сградата и тя е приведена в състояние, отговарящо на съвременните изисквания.

В днешни дни се организират мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.Article | by Dr. Radut