Jump to Navigation

Информация за дейността

Чрез социалните кухни към Министерството на отбраната се предоставя безплатен обяд през работните дни от седмицата на пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали и български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Право да ползват социалните кухни към МО имат изброените лица, ако отговарят на някое от следните условия:

- месечният им доход да е по-нисък от определената минимална работна заплата за страната, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията, или друг официален документ и декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в т.ч. от наеми, лихви, възнаграждения;

- да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията; месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минимална работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията, или друг официален документ, и декларацията по т. 1.

Ръководствата на военно-патриотичните съюзи до 20 число на месеца, предхождащ тримесечния период на хранене, предоставят в Агенцията списък на лицата, които отговарят на горецитираните изисквания придружен със следните документи:

1. копие на документ, легитимиращ лицето като правоимащо /копие на удостоверение за ветеран от войните, копие на книжка за военноинвалид или военнопострадал, копие от военно-отчетна книжка за пенсионираните военнослужещи и др./;

2. копие на Експертно решение на ТЕЛК, при наличие на такова;

3. декларация за липса на допълнителни доходи – Приложение № 1;

4. декларация за съжителство или липса на такова – Приложение № 2;

5. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни образец 1 – достъпен на сайта на агенцията в раздел – Защита на личните данни /подава се при първоначално кандидатстване за услугата/.

Българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната до 20 число на месеца, предхождащ тримесечния период на храненето, подават заявление /свободен текст/ до началника на съответния териториален отдел като прилагат някои от документите, удостоверяващи правото им на ползване:

1. копие на документ, легитимиращ лицето като правоимащо /удостоверение издадено от Държавния военноисторически архив – В. Търново /за мисии в Камбоджа/ или от оперативен архив на Българската армия и др./;

2. копие на актуално удостоверение от Националния осигурителен институт /НОИ/, удостоверяващо статута и размера на получаваната пенсията;

3. служебна бележка от местоработата за получено брутно средномесечно трудово възнаграждение за 3-те календарни месеца преди началния месец на ползване на услугата, в случаите когато то е до изискуемия размер, даващ достъп до ползване на услугата;

4. служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ при безработни лица;

5. копие на Експертно решение на ТЕЛК, при наличие на такова;

6. декларация за липса на допълнителни доходи – Приложение № 1;

7. декларaция за съжителство или липса на такова – Приложение № 2;

8. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни образец 1 – достъпен на сайта на агенцията в раздел – Защита на личните данни.

При заболяване на правоимащо лице, същото може да получи полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки, посочени в декларация по образец – Приложение № 3.

Образци:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Социални кухни:

Пловдив – бул. “Цар Борис ІІІ  Освободител“ №125;

Стара Загора – ул. “Армейска” № 16;

Карлово – пл. “20-ти юли” № 12;

Асеновград – ул. “Железарска” № 6;

София – бул. “Цариградско шосе” № 111;

Дупница – ул. “Охрид” № 3;

Кюстендил – ул. „Проф. Асен Василев“, ресторант „Боркс“, до бл. 77;

Ботевград– ул. „България“ № 4;

Благоевград – ул. “Ал. Стамболийски” № 30;

Банско – ул. “Цар Симеон” № 57;

Чирпан – ул. „Георги Димитров“ № 59;

Шумен – ул. “Херсон” № 2;

Пазарджик – ул. „Княз Александър Батенберг“ № 3;

Казанлък – ул. „Розова долина“ № 7;

Плевен – ул. “Дойран” № 77;

Ловеч – бул. „България“ № 41;

Лом – ул. “Дунавска” № 20;

Варна – ул. „Владислав Варненчик“ № 2, помещение на ВМК – Варна;

Сливен – ул. “Хаджи Димитър” № 31;

Хасково – ул. “Съединение” № 44;

Русе – ул. “Гурко” № 10;

В. Търново – пл. “Майка България” № 1;

Айтос – ул. “Христо Ботев” № 7;

Видин – ул. “Баба Вида" № 15";

Ямбол – Градски парк, ресторант "Златен рог";

Бургас – ул. “Христо Ботев” № 48, Военен клуб - Бургас;Article | by Dr. Radut