Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Свищов е построен през 30-те години на миналия век като „Дом на офицера”. Разположен е в центъра на града. Сградата се отличава с интересния си архитектурен стил. От построяването си през 1936 г. до настоящия момент не е променяла своето предназначение.

След основен ремонт през 2005 г. военният клуб е преустроен, в резултат на което са обособени хотелска, ресторантска и административна части.

Хотелската част разполага с 3 апартамента и 12 стаи с капацитет 24 легла.

В днешно време се организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Намира се на ул. „Алеко Константинов“ № 2.Article | by Dr. Radut