Jump to Navigation

Анкетна карта за измерване удовлетвореността

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги

Обществените нагласи и очаквания на потребителите на административни услуги към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” при административното обслужване, налагат ново преосмисляне на политиката в тази област. Административната услуга не функционира само за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководят от следните цели:

1. Основана цел е да подобрява достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;

2. Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;

3. Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;

4. Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;

5. Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.

6. Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извличане на поука от направените коментари.

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на електронен адрес: info@militaryclubs.bg

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услугиArticle | by Dr. Radut