Jump to Navigation

Документи за кандидатстване

За постоянно настаняване

Към заявлението за кандидатстване за постоянно настаняване – Приложение № 1 се прилагат изискуемите документи по чл. 32, ал. 2, т. 1-8 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г. за организацията и дейността на военните клубове, социалните кухни и домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди /публикувана в меню „Нормативни документи“ на сайта на ИА ВКВПД/.

Пенсионираните цивилни служители освен документите по чл. 32, ал. 2 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г. прилагат и документи удостоверяващи:

- статута на пенсиониран цивилен служител – наличие на най-малко 10 години трудов и/или служебен стаж през последните 20 години в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия (копие на трудова/служебна книжка, копие на удостоверение за осигурителен трудов/служебен стаж и др.);

- упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване (копие на заповед за прекратяване на трудовите правоотношения).

Родителите на военнослужещи и цивилни служители прилагат освен документите по чл. 32, ал. 2 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г. и следните документи, удостоверяващи

 качеството на родител на военнослужещ или цивилен служител:

- официален свидетелстващ документ, удостоверяващ качеството на родител на правоимащото лице;

 различен настоящ адрес – посредством удостоверения за настоящ адрес на правоимащото лице и на неговия низходящ от първа степен роднина – военнослужещ или цивилен служител.

 невъзможност за военнослужещия или цивилния служител да се грижи за родителя си – посредством декларация – Приложение № 6, в която се описват обстоятелствата, водещи до невъзможност.

Всички кандидатстващи лица освен горепосочените документи прилагат към заявлението и следните декларации:

- декларация по т. 9 /образец 1 достъпен на сайта на Агенцията в раздел Защита на личните данни/

- декларация по т. 10 за предоставяне на достоверна здравна информация – Приложение № 3;

- декларация по т. 11 от роднина или близък на настаненото лице за извеждане от Дома – Приложение № 4.

За ползване на краткосрочен отдих до 15 дни

Лицата, желаещи да ползват краткосрочен отдих към заявлението – Приложение № 2 прилагат и изискуемите документи по чл. 36, ал. 2 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г.

 

 

Заявление - Приложение1

Заявление - Приложение2

Декларация - Приложение3

Декларация - Приложение4

Декларация - Приложение6Article | by Dr. Radut