Jump to Navigation

Документи за кандидатстване

Към заявлението за кандидатстване – Приложение №1 се прилагат изискуемите документи по чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7 и 12 от Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО /публикувана в меню „Нормативни документи“ на сайта на ИА ВКВПД/, както и декларациите по т. 8 /образец 1 достъпен на сайта на Агенцията в раздел – Защита на личните данни/, т. 9 /Приложение № 3/, т. 10 /Приложение № 4/ и т. 12 /Приложение № 5/. Лицата, желаещи да ползват краткосрочен отдих към заявлението /Приложение № 2/ прилагат и изискуемите документи по чл. 42, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 3 от Наредба № Н-10.

Заявление - Приложение1

Заявление - Приложение2

Декларация - Приложение3

Декларация - Приложение4

Доклад-предложение - Приложение5Article | by Dr. Radut