Jump to Navigation

Заместник-изпълнителен директор

ПЛАМЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ

Лична информация, образование, професионален опит

Роден на 30.06.1959 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив.

През 1977 г. завършва средно специално образование в ЕСПУ - гр. Асеновград , а 1981 г. - ВНВУ „В. Левски“, гр. Велико Търново, военна специалност “мотострелкови войски“.

През 1991 г. завършва Военна академия „Фрунзе“, гр. Москва, Русия, а 2005 г. – Генералщабен факултет – ВА „Г. С Раковски“.

Трудовата си кариера започва през 1981 г. като командир на 1 мсв от 2 мср – гр. Средец. В периода от 1982 г. до 2001 г. заема различни ръководни длъжности в 22 мсп – гр. Харманли.

2002 г. – 2004 г. - началник на щаб на 2 бригада – гр. Стара Загора.

2005 г. – 2008 г. – командир на 13 бронетанкова бригада – гр. Сливен.

От 2008 г. до 2012 г. заема длъжността началник на отдел „Оперативен“ в Сухопътни войски.

През 2012 г. е национален командир на българския контингент в Кабул, Афганистан.

В периода 2014 г. – 2015 г. е началник на щаба на Сухопътни войски, а от 2015 г. до 2018 г. е заместник – началник на отбраната. От 21.11.2018 г. е заместник - изпълнителен директор в ИА“ВКВПД“.

Отличия и награди:

Орден „За военна заслуга“ първа степен - президента на Р. България.

Награден знак „За вярна служба под знамената“ – II степен – министър на отбраната на РБългария.

Награден знак „За отлична служба“ – I степен - министър на отбраната на РБългария.

Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

Владее руски и английски език.

Семеен, с три деца.

 

Функции и правомощия

Ръководи, координира и контролира:

• управлението и експлоатацията на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях;

• настаняването на военнослужещи и цивилни служители в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

• изготвянето и представянето за обявяване от министъра на отбраната списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министьра на отбраната и Българската армия;

• поддържането на регистьр на сключените договори с наемателите на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

• поддържането на регистър на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и регистьр на имотите извън жилищния фонд, предоставени в управление на агенцията;

• разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия;

• дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.

• изграждането и поддържането на единна резервационна система от база данни за всички военно- почивни домове и хотели, управлявани от агенцията;

• развитието на социалния туризъм, като предлага на изпълнителния директор решения за ефективното използване на военно-почивните домове и хотелите;

• разработване, организиране, координиране и контролиране дейностите в агенцията по националните програми на Министерството на отбраната по военно - патриотичното възпитание и културно - информационната дейност;

• дейностите, осъществявани във военните клубове в страната, в съответствие с методическите указания на дирекция „Социална политика" на Министерството на отбраната;

• партньорството с гражданските организации на офицерите и сержантите от запаса и резерва, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните и други военно- патриотични съюзи;

• дейността на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян;

• дейността по маркетинг и реклама на агенцията във връзка с осъществяваните от нея дейности;

• проучването и анализирането на общественото мнение преди провеждането на определена политика на агенцията и анализиране публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на агенцията;

• дейността на детските градини към Министерството на отбраната, вкл. водене на кореспонденция, свързана с въпроси от организационен характер;

• функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната, вкл. подготвяне на отговори на жалби и сигнали, касаещи тяхната дейност;

• провеждането на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от агенцията; планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за отдаване под наем.Article | by Dr. Radut