Jump to Navigation

Заместник-изпълнителен директор

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

Лична информация, образование, професионален опит

Родена на 18 ноември 1964 г. в гр. Чирпан, обл. Стара Загора.

Магистър по Педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по Право от БСУ.

Притежава квалификационни степени по „Стратегическо планиране“, „Политически науки“ и „Юридически въпроси, свързани с управлението на европейски проекти“.

През 2011 г. – практика в Европейския комитет на регионите в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

През 2015 г. – стаж в Съвета на Европа в гр. Страсбург, Република Франция.

От 1994 г. до 2000 г. работи като журналист и редактор в БНР „Радио Стара Загора“.

От 2002 г. до 2008 г. е последователно търговски директор на „ДЗИ“ АД и главен директор на ЗАД „Виктория“.

Има юридически стаж от 5 години като адвокат в АК – гр. Пловдив.

В публичния сектор е от началото на 2008 г. последователно като секретар на община Стара Загора, началник на ОСЗ и главен секретар на ОД „Земеделие“.

От 2018 г. работи в отдел „Правно обслужване“ на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. На 17.10.2018 г. е назначена за заместник-изпълнителен директор в ИА „ВКВПД“.

Експерт в ЕСПАК – Европейска инициатива по стратегическо планиране.

Ръководила е проекти за развитие на регионалния туризъм по ОП „Регионално развитие“.

Владее английски и руски език.

 

Функции и правомощия

Ръководи, координира и контролира:

• експлоатацията на военно-почивните домове, хотелите, местата за настаняване във военните клубове в страната и другите имоти, предоставени за управление на агенцията и използвани за предоставяне на основни и допълнителни туристически услуги, в съответствие с методическите указания на дирекция „Социална политика" на Министерството на отбраната;

• дейността по категоризиране на туристическите обекти;

• планирането и организирането на туристическата и туроператорската дейност, осъществявана от агенцията;

• организацията на хотелиерската и ресторантьорската дейност на агенцията в съответствие с изискванията на нормативните актове;

• отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на лицата, които по силата на нормативен акт или международен договор имат право да ползват почивната база на Министерството на отбраната;

• ползването на военно-почивните домове и хотелите за провеждане на мероприятия по линия на международното сътрудничество от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

• ползването на почивки за летен и зимен отдих във военно- почивните домове и хотелите на агенцията чрез реализация на карти; безвалутен обмен на почиващи; групови и индивидуални почивки в страната и в чужбина, в т.ч. по програма "CLIMS"; мероприятия, организирани от Министерството на отбраната, както и безплатни почивки за военнослужещите, участвали в международни операции и мисии извън територията на страната, и за членовете на техните семейства;

• изграждането и поддържането на единна резервационна система от база данни за всички военно- почивни домове и хотели, управлявани от агенцията;

• развитието на социалния туризъм, като предлага на изпълнителния директор решения за ефективното използване на военно-почивните домове и хотелите;

• разработване, организиране, координиране и контролиране дейностите в агенцията по националните програми на Министерството на отбраната по военно - патриотичното възпитание и културно - информационната дейност;

• дейностите, осъществявани във военните клубове в страната, в съответствие с методическите указания на дирекция „Социална политика" на Министерството на отбраната;

• партньорството с гражданските организации на офицерите и сержантите от запаса и резерва, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните и други военно- патриотични съюзи;

• дейността на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян;

• дейността по маркетинг и реклама на агенцията във връзка с осъществяваните от нея дейности;

• проучването и анализирането на общественото мнение преди провеждането на определена политика на агенцията и анализиране публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на агенцията;

• дейността на детските градини към Министерството на отбраната, вкл. водене на кореспонденция, свързана с въпроси от организационен характер;

• функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната, вкл. подготвяне на отговори на жалби и сигнали, касаещи тяхната дейност;

• провеждането на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от агенцията; планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за отдаване под наем.Article | by Dr. Radut