Jump to Navigation

Архив 2015 год.

00515-2015-РР36

Публична покана за поддръжка на вътрешни газови инсталации, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно почивно дело", дирекция “Управление на военни клубове и военно-патриотично възпитание”, по обособени позиции:

I-ва обособена позиция: "ВК-Източен"

II-ра обособена позиция: "ВК-Северен"

III-та обособена позиция: "ВК-Южен". Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-8/09.03.2016 г.

Договор № ОП-9/09.03.2016 г.

Договор № ОП-10/09.03.2016 г.


00515-2015-РР35

Публична покана за поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-4/25.02.2016 г.

Договор № ОП-5/25.02.2016 г.

Договор № ОП-6/25.02.2016 г.


00515-2015-РР34

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховка на сгради и съоръжения, ползвани и управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ”, посочени в списък - Приложение No 1. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-160/29.12.2015 г.


00515-2015-РР33

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Авариен ремонт на канализацията, електрическата инсталация на ниво –1 и осветлението на терасата на военно общежитие „Пети километър” Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР32

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Софтуерно решение (бекъп), гарантиращо непрекъснатост на процесите, свързани с резервирането на данни и управлението на масивите с информация Документация

Писмо до всички заинтересовани лица

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-156/17.12.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на 80% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на софтуерно решение (бекъп), гарантиращо непрекъснатост на процесите, свързани с резервирането на данни и управлението на масивите с информация”, с идентификационен №: 00515-2015-РР32


00515-2015-РР31

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на активно оборудване (хардуерно решение) включващо Защитна стена и Сторидж устройство за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-150/10.12.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка на активно оборудване (хардуерно решение) включващо Защитна стена и Сторидж устройство за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, с идентификационен №: 00515-2015-РР31


00515-2015-РР30

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Авариен ремонт на канализацията, електрическата инсталация на ниво –1 и осветлението на терасата на военно общежитие „Пети километър" Документация


00515-2015-РР29

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", посочени в списък - Приложение № 1;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС за МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", посочени в списък - Приложение № 2; Документация

Протокол 1 от работата на комисията

Договор № Б-158/28.12.2015 г.

Договор № Б-159/29.12.2015 г.


00515-2015-РР28

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Почистване на зелените площи на поземлен имот - публична държавна собственост с идентификатор 68134.4081.5018, гр. София, район Младост с площ 18 073 кв. м." Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-151/14.12.2015 г.


00515-2015-РР27

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Належащи ремонтни дейности на конферентна зала в сградата на хотел "Шипка", гр. София. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-148/09.12.2015 г.


00515-2015-РР26

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на аварийни ремонтни дейности на хотелската част към ВК Царево. Документация

Писмо до всички заинтересовани лица

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР25

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: предоставяне на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-2/20.01.2016 г.


00515-2015-РР24

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Аварийни ремонтни дейности във Военно общежитие „5ти километър” в гр. София. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-145/24.11.2015 г.


00515-2015-РР23

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на спешен ремонт на покрива и боядисване на общите части на ВО Средец. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-134/06.11.2015 г.


00515-2015-РР22

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-139/09.11.2015 г.


00515-2015-РР21

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на сертификационни услуги относно Системи за управление, във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. "Модернизиране на предоставяните от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане" по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" Документация

Протокол за класиране на участниците

Договор Б-133/30.10.2015 г.


00515-2015-РР20

Публична покана за извършване на аварийни ремонтни дейности на сградата на Централен военен клуб в гр. София. Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР19

Публична покана за извършване на неотложни ремонтни дейности в хотел "Олимп", к.к. Боровец Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-119/02.10.2015 г. с предмет "Извършване на неотложни ремонтни дейности в хотел "Олимп", к.к. Боровец, сключен с ЕТ "АС-СТРОЙ - Янко Славчев"

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена публична покана с предмет: “Извършване на неотложни ремонтни дейности в хотел “Олимп”, к.к. “Боровец”, с идентификационен №: 00515-2015-РР19


00515-2015-РР18

Публична покана за предоставяне на сертификационни услуги относно Системи за управление, във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. "Модернизиране на предоставяните от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане" по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР17

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на тераси на сградата на резиденция "Лозенец" в гр. София Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-122/13.10.2015 г. с предмет: "Ремонтни дейности на тераси на сградата на резиденция "Лозенец" в гр. София", сключен с ДЗЗД "Интерхолд - Парсек"

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена публична покана с предмет: “Извършване на ремонтни дейности на тераси на сградата на резиденция "Лозенец" в гр. София”, с идентификационен №: 00515-2015-РР17


00515-2015-РР16

Публична покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-123/16.10.2015 г.


00515-2015-РР15

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонтни дейности на тераси на сградата на резиденция "Лозенец" в гр. София Документация


00515-2015-РР14

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-114/18.09.2015 г. с предмет "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилна техника на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" сключен с "Карио" ООД.

Допълнително споразумение към договор № Б-114/18.09.2015 г.


00515-2015-РР13

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на сертификационни услуги относно Системи за управление, във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане“ по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР12

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-96/03.08.2015 г.


00515-2015-РР11

Публична покана за осигуряване на абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт
на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно –
почивно дело” по обособени позиции Документация

Протокол от работата на комисията

Договор по обособена позиция I   Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III   Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V


00515-2015-РР10

Публична покана за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва:

1-ва обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Варна – един брой открит плувен басейн и един брой малък лечебен басейн в хотел „Флагман” – к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

2-ра обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Бургас – един брой открит плувен басейн и един брой открит детски басейн разположени в хотел "ВПД Созопол” – гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6; един брой открит плувен басейн и един брой открит детски плувен басейн разположени в туристическо селище ВПД „Несебър” – гр. Несебър, кв. „Черно море”; един брой открит плувен басейн съвместен с обособен открит детски басейн разположени в хотел „Сарафово - МО” – гр. Бургас, кв. Сарафово и плажна ивица от 100 метра прилежаща към хотел „Сарафово - МО” – гр. Бургас;

3-та обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. София - един брой закрит плувен басейн в Хотел „Рибарица” – с. Рибарица, общ. Тетевен. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-52/27.05.2015 г. за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за I-ва обособена позиция

Договор № Б-51/25.05.2015 г. за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за II-ра обособена позиция

Договор № Б-62/01.06.2015 г. за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за III-та обособена позиция

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА „ВКВПД" за II-ра обособена позиция: отдел „ВПД” – гр. Бургас, с идентификационен №: 00515-2015-РР10

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА „ВКВПД" за III-та обособена позиция: отдел „ВПД” – гр. София, с идентификационен №: 00515-2015-РР10


00515-2015-РР09

Публична покана за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва:

1-ва обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Варна – един брой открит плувен басейн и един брой малък лечебен басейн в хотел „Флагман” – к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

2-ра обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Бургас – един брой открит плувен басейн и един брой открит детски басейн разположени в хотел "ВПД Созопол” – гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6; единброй открит плувен басейн и един брой открит детски плувен басейн разположени в туристическо селище ВПД „Несебър” – гр. Несебър, кв. „Черно море”; един брой открит плувен басейн съвместен с обособен открит детски басейн разположени в хотел „Сарафово - МО” – гр. Бургас, кв. Сарафово и плажна ивица от 100 метра прилежаща към хотел „Сарафово - МО” – гр. Бургас;

3-та обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. София - един брой закрит плувен басейн в Хотел „Рибарица” – с. Рибарица, общ. Тетевен. Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2015-РР08

Публична покана за доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно –почивно дело”. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-47/29.04.2015 г. с предмет: "Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА "Военни клубове и военно -почивно дело", сключен с "ЛИДЕРКАР - 3000" ООД

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно –почивно дело”, с идентификационен №: 00515-2015-РР08


00515-2015-РР07

Публична покана с предмет: "Извършване на аварийни ремонтни дейности по сградата на Централен военен клуб в гр. София, с цел отстраняване на щети от природни въздействия.Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-64/05.06.2015 г.


00515-2015-РР06

Публична покана с предмет: "Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - Пазарджик. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-49/15.05.2015 г.


00515-2015-РР05

Публична покана с предмет: "Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - Пловдив. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-63/03.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена публична покана с предмет: “Ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - Пловдив”, с идентификационен №: 00515–2015–РР05


00515-2015-РР04

Публична покана с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 1 към техническата спецификация;

Обособена позиция № 2: Групова застраховка „Злополука” на деца”;

Обособена позиция № 3: Застраховка „Отговорност на туроператора”;

Обособена позиция № 4: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”."

Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Протокол от работата на комисията

Договор Б-34/05.03.2015 г.

Договор Б-35/05.03.2015 г.

Договор Б-36/05.03.2015 г.

Договор Б-37/10.03.2015 г.

Възстановяване на гаранции във връзка с изпълнение на договор Б-35/05.03.2016 г.

 


00515-2015-РР03

Публична покана за извършване на ремонтни дейности в сградата на Военен клуб - гр. Харманли. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-42/17.03.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена публична покана с предмет: “Ремонтни дейности на сградата на Военен клуб – гр. Харманли”, с идентификационен №: 00515-2015-РР03


00515-2015-РР02

Публична покана за извършване на ремонтни строително-монтажни работи във военен клуб гр. Враца. Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Протокол от работата на комисията

Договор Б-43/18.03.2015 г.


00515-2015-РР01

Публична покана за застраховка "Злополука гости на хотели" за обекти на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдел "ВПД" - гр. Варна;

Обособена позиция № 2: Отдел "ВПД" - гр. Пловдив;

Обособена позиция № 3: Отдел "ВПД" - гр. Бургас;

Обособена позиция № 4: Отдел "ВПД" - гр. София; Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-38/10.03.2015 г.

Договор Б-39/10.03.2015 г.

Договор Б-40/10.03.2015 г.

Договор Б-41/10.03.2015 г.Article | by Dr. Radut