Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Айтос е създаден през 1961 година. През годините клубът изпълнява роля на средище на културно-художествена, военно-патриотична и информационна дейност не само в града, но и в региона. Организират се концертни програми по повод национални и регионални чествания, празници на Българската армия, на видовете въоръжени сили и поделенията. Клубът предоставя на военнослужещите, военно-родолюбивите съюзи и обществеността своевременна, обективна и точна информация за състоянието и дейността на БА и изпълнението на задачите ни, свързани с членството ни в НАТО.

През годините са провеждани всички значими мероприятия на поделенията от бившата 24-та танкова бригада, дислоцирана в гр. Айтос.

Намира се на ул. „Станционна“ № 29.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – клуб „Краезнание“, акробалет „Тиара“ и танцов клуб „Славеи“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

 Article | by Dr. Radut