Jump to Navigation

Жилища и общежития

20.05.2024 г.

Заповед за изземване № 3С-18/16.05.2024 г.


26.03.2024 г.

Уведомително писмо с изх. № 3993/25.03.2024 г.


08.03.2024 г.

Постановление № 2724/26.02.2024 г. за приемо-предаване на недвижим имот - частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната


07.03.2024 г.

Заповед за изземване № ЗС-15/05.03.2024 г.

Уведомително писмо с изх. № 3130/06.03.2024 г.


10.01.2024 г.

Заповед за изземване № ЗС-1\02.01.2024 г.


08.01.2024 г.

Уведомително писмо с изх. № 160/05.01.2024 г.


29.09.2023 г.

Заповед № ЗС-67/26.09.2023 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.


28.09.2023 г.

Заповед № ЗС-68/26.09.2023 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Заповед № ЗС-66/26.09.2023 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.


05.06.2023 г.

Уведомително писмо с изх. № 6267/30.05.2023 г.

Уведомително писмо с изх. № 6265/30.05.2023 г.


 

25.05.2023 г.

Във връзка с обявена на 21.03.2023 г. на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" процедура за настаняване в жилища и ателиета от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на чл. 16, алинеи 5 и 6 от Наредба No Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, както и в ипълнение на т. IV от заповед No 406/27.04.2023 г. на Агенцията, обявяваме класирането на кандидат-наемателите по процедурата


08.11.2022 г.

Класиране на кандидат-наемателите по процедура, за настаняване в жилища и ателиета от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на чл. 16, алинеи 5 и 6 от Наредба No Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне


21.09.2022 г.

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт


11.02.2022 г.

Класиране на кандидат-наемателите по процедура, за настаняване в жилища и ателиета от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на чл. 16, алинеи 5 и 6 от Наредба No Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Приложение 1 към КЛАСИРАНЕ на кандидат-наемателите за град Варна по процедура за настаняване по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба No Н-22/2010 г., обявена на основание положителна резолюция на изпълнителния директор на ИА "ВКВПД" по докладна записка, изх. No 15653/02.12.2021 г.


10.12.2021 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.6 от Наредба № Н-22/2010 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 от Наредба № Н-22/2010 г.


02.07.2021 г.

Заповед № ОХ-576/30.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 към МЗ № ОХ-396/11.05.2021 г. за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2021 година


18.05.2021 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от наредбата, както и в жилища, извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4, които са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1 от наредбата, по реда на чл. 16, ал. 6 от наредбата


13.05.2021 г.

Заповед № ОХ-396/11.05.2021 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2021 година


15.01.2021 г.

Заповед № ОХ-27/13.01.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 към МЗ № ОХ-923/11.11.2020 г. за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2020 година


10.09.2020 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от наредбата, както и в жилища, извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4, които са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1 от наредбата, по реда на чл. 16, ал. 6 от наредбата


14.07.2020 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 и 6 от Наредба № Н-22/2010 г.


05.06.2020 г.

Заповед № ОХ-417/03.06.2020 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2020 година


03.12.2019 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 и 6 от Наредба № Н-22/2010 г.


02.05.2019 г.

Заповед № ОХ-408/30.04.2019 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2019 година


12.02.2019 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.


03.01.2019 г.

Заповед № ОХ-1021/20.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № ОХ-893/02.11.2018 г. на министъра на отбраната.Article | by Dr. Radut