Jump to Navigation

Архив: Резултати от проведени търгове

2018 г.


Заповед № 1567/11.12.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: заведение за обществено хранене с идентификатор 67338.533.58.2.7, състоящ се от зали за консумация, механа, кухненски блок, складове, сервизни помещение и стълбища с обща застроена площ 376,90 кв. м, заедно с открита площ към него 400 кв. м, с адрес: ВК - гр. Сливен, в имот - публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г.

 

Заповед № 1566/11.12.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: заведение за обществено хранене с идентификатор 67338.533.58.1.1, със застроена площ 426,45 кв. м, сграда с идентификатор 67338.533.58.10, със застроена площ 56 кв. м. с предназначение за "друг вид обществен обект, комплекс" и открита площ 150 кв. м, разположена между самостоятелен обект с идентификатор 67338.533.58.1.1 и сграда с идентификатор 67338.533.58.10, с адрес: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, в имот - публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г.

 

Заповед № 1489/28.11.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: „Хангар (Хале)“ – част от хотелски комплекс „Шипка“, с площ от 87 кв. м, за търговска дейност (за автодиагностичен център), на адрес: град София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 34А (с вход от ул. „Йоаким Кърчовски“), имот частна държавна собственост, с АЧДС No 017 48/08.09.1999 г.

 

Заповед № 1066/20.08.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Част от сграда с АДС № 0278/ 30.07.2001 г., покривно пространствос отдаваема площ на 8,20 кв. м. във ВК-Самоков с адрес: град Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12

 

Заповед № 969/26.07.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Заповед № 968/26.07.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Военен стол с отдаваема площ 860,27 кв. м , състоящ се от две зали за хранене, кухненски, сервизни и складови помещения със ЗП = 743, 27 кв. м, изба и котелно със ЗП = 117,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” No 7, имот публична държавна собственост, с АДС No 1843/12.04.1977 г.

 

Заповед № 961/24.07.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Снек - бар с отдаваема площ 140,22 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Заповед № 920/18.07.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: "Малък магазин" - търговски обект за печатни изделия и промишлени стоки или рекламен офис, със застроена плою 7.00 кв. м. за сезонно ползване от 01 ноември до 30 април, находящ се в хотел "Олимп", м. "Ротата", к. к. Боровец, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собственост с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Заповед № 771/15.06.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: „Кафе-аперитив” с отдаваема площ 213,60 кв. м и лятна тераса към него с площ 130 кв. м. (обща площ 343,60 кв. м.), както и „Лятна кухня” с площ 55,00 кв. м и лятна тераса към нея с площ 315 кв. м, (обща площ 370,00 кв. м), с адрес: град Враца, ул. „Трайко Китанчев” No 9, ет. 1, Военен клуб – гр. Враца, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 748/14.06.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.108.1.25 и идеални части от незастроена площ, върху която е изградена сградата, бивш гарнизонен стол, състоящ се от сутерен с площ 251,00 кв. м, партер с площ 411,00 кв. м и етаж с площ 382,00 кв. м, обща площ от 1 044,00 кв. м, идеални части 20,78 кв. м, с административен адрес: гр. София, ул. „6 – ти септември” No 3 , публична държавна собственост, с АДС No 0003/12.03.1997 г.

 

Заповед № 745/14.06.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Помещение "Ресторант" с отдаваема площ 213.17 кв. м. за търговска дейност, находящо се във ВК - гр. Пловдив, ул "Иван Вазов" № 2, с АПДС № 3697/10.10.2000 г.

 

Заповед № 725/12.06.2018 г. относно определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: помещение с площ 183.00 кв. м. за търговска дейност в сградата на ВК-Сливен, адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, имот публична държавна собственост, с АДС No 0247/06.02.2001 г.

 

Заповед № 701/08.06.2018 г. относно определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: ЧАСТ ОТ СГРАДА - ПОМЕЩЕНИЕ No 15, С ПЛОЩ 7 КВ . М ., С АДРЕС ГР . ДУПНИЦА , УЛ . “ НИКОЛАЕВСКА ” No 8 С АДС No 1317/01.02.2013 г

 

Заповед № 680/31.05.2018 г. относно определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Част от покривното пространство за монтиране на две носещи мета лни конструкции на светещи рекламни съоръжения и част от югозападна та фасада (калкан), с отдаваема площ 25,00 кв. м – за монтаж на рекламни елементи, на сградата на Военно общежитие „5- ти километър“, с идентификатор 68134.4081.5018.1, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 111, имот публична държавна собственост , с АПДС No 0325/25.10.2001 г.

 

Заповед № 650/23.05.2018 г. относно определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Кафе „Делфин“ , с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м и открита тераса 320,00 кв. м, за сезонно ползване от 16 юни до 16 септември, на миращо се във Военно-почивен дом „Сарафово” , област Бургас, община Поморие, м. „Лахана”, имот публична държавн а собственост, с АПДС No 2658/03.10.2002 г.

 

Заповед № 634/18.05.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящи се в УПИ I - 43, кв. 4, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, актуван с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Заповед № 566/10.05.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Магазин No 1 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1. 3, с отдаваема площ 82,00 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140- 142 , ет. 1, имот частна държавна собс твеност, с АЧДС No 4697/28.03. 2002 г.

 

Заповед № 424/03.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в гр. Самоков, ул." Цар Борис III" № 13.

 

Заповед № 416/03.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в гр. Лом, ул. "Славянска" №5.

 

Заповед № 413/02.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се във ВК - гр. Карлово.

 

Заповед № 347/19.03.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 33, с площ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, част от имот публична държавна собственост с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Заповед № 281/06.03.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо с е в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, частна държавна собственост, с АДС No 2360/18.07. 2012 г., в поземлен имот с иден тификатор 04279.613.199, по кадастр. карта, одобрена със Заповед NoРД-18-32/10.05.2006 г.

 

Заповед № 215/15.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: "Ски гардероб", с отдаваема площ 169 кв. м, находящ се в сградата на хотел "Олимп", к. к. Боровец, публична държавна собственост с АДС No 5340/13.11.2017 г., в сграда с идентификатор 65231.920.287.1.

 

Заповед № 170/08.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 12 – бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 165/08.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 13 – бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 127/29.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 150/31.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: "Кафе-клуб" с отдаваема площ 203,00 кв. м. и лятна градина с площ 190,00 кв. м. във ВК-Шумен, адрес: гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 0259/25.04.2001 г.

 

Заповед № 32/10.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение с площ 29,00 кв. м., за търговска дейност, находящо се във ВК - гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 59, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

 

2017 г.


Заповед № 1503/21.12.2017 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и воднно-почивно дело"

 

Заповед № 1417/08.12.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ киносалон за театрални и сценични изяви в сградата на ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 1068/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина в централното фоайе на ВК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Одрин" № 4, имот публична държавна собственост с АДС № 0072/20.07.1998 г.

 

Заповед № 1067/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 1063/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 919/28.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ офис-помещение с площ 4,03 кв. м. за търговска дейност находящ се във ВК - Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост с АДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 859/08.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ помещения 1 и 2 в сградата на ВК - гр. Пазарджик.

 

Заповед № 788/24.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 21 (склад) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 10,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 778/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ площ от 1,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за топли напитки във фоайето на хотел "Флагман", к.к. "Св. Св. Константин и елена", гр. Варна с АДС № 1044/16.10.2007 г. за сезонно полозване от 01 октомври до 31 май.

 

Заповед № 777/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 1 (агроаптека) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 18,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 766/18.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 6 (фитнес зала), находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8

 

Заповед № 661/21.06.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ закусвалня в сградата на ВК Бургас.

 Article | by Dr. Radut