Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЗИМА 2022/2023"

Протокол № РД-38-53/07.07.2022 г. за разпределение на картите за почивка за сезон "ЗИМА 2022/2023"

Заповед № ОХ-577/15.06.2022 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЗИМА 2022/2023" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-90/30.01.2023 г. отностно изменение на заповед № ОХ-630/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-1041/01.11.2022 г. отностно изменение на заповед № ОХ-630/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-630/30.06.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2022/2023" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78, от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор

 

Заповед № ОХ-89/30.01.2023 г. отностно изменение на заповед № ОХ-629/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-1042/01.11.2022 г. отностно изменение на заповед № ОХ-629/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-629/30.06.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2022/2023" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма и за военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въпръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма

 

Заповед № ОХ-91/30.01.2023 г. отностно изменение на заповед № ОХ-631/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-1043/01.11.2022 г. отностно изменение на заповед № ОХ-631/30.06.2022 г.

Заповед № ОХ-631/30.06.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2022/2023" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна службаArticle | by Dr. Radut