Jump to Navigation

28.05.2024 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на документация за участие, методика за оценка и участие в комисия за разглеждане и оценка на получени оферти във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции”.Article | by Dr. Radut