Jump to Navigation

10.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2022” само за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на правоимащи лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, съгласно т. 7а. от Решение № 318 от 20.05.2022 г. на Министерския съвет за настаняване в почивните бази за отдих и в бази за профилактика и рехабилитация на лица, получили временна закрила.

Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 577 и Сименс: 21577.

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 15.06. и 16.06.2022 г.

Картите за страната на свободната продажба ще се продават и за по-малко дни от определените със заповед на министъра на отбраната смени за сезон „ЛЯТО 2022“, както и без да се спазва началото на смяната.

След първия ден на свободната продажба, при наличие на свободни помещения в морските военно-почивни домове и хотели могат да се закупят още до 5 дни по социална програма, така че общо дните по социална програма в морските военно-почивни домове и хотели за активен летен сезон не може да надвишават 12 дни.

Предвид поет ангажимент от страна на Министерството на отбраната за настаняване на лица, разселени от войната в Украйна в хотел “Рибарица”- с. Рибарица, през сезон „ЛЯТО 2022” в обекта няма да бъдат реализирани почивки.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело.Article | by Dr. Radut