Jump to Navigation

13.05.2022 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за участие в комисия във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.

Обществената поръчка е публикувана в ЦАИС ЕОП в профила на купувача на Агенцията под номер 00515-2022-0016.Article | by Dr. Radut