Jump to Navigation

04.06.2021 г.

На 17.06.2021 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2021”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178740, 0884215006 и 0883203390.

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 17.06. и 18.06.2021 г.

Картите на свободната продажба за страната ще се продават и за по-малко дни от определените със заповед на министъра на отбраната смени за сезон „ЛЯТО 2021“, както и без да се спазва началото на смяната.

След първия ден на свободната продажба за страната, при наличие на свободни помещения в морските военно-почивни домове и хотели могат да се закупят още до 5 дни по социална програма, така че общо дните по социална програма в морските военно-почивни домове и хотели за активен летен сезон не може да надвишават 12 дни.

Резервации ще бъдат приемани и за хотел „Олимп“, к. к. Боровец за сезон „ЛЯТО 2021“, който е с променен експлоатационен период от сезонен към целогодишен, съгласно изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело, обн. ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно действащото законодателство, касаещо мерките срещу разпространението на коронавирус Covid-19.Article | by Dr. Radut