Jump to Navigation

17.03.2020 г.

Във връзка със Заповед № ОХ-232/12.03.2020 г. на Министъра на отбраната, изменена и допълнена със Заповед № ОХ-247/13.03.2020 г., Указания № 514/10.03.2020 г. на Началника на ВМА и главен лекар на въоръжените сили, както и на основание Заповед № 292/17.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ се преустановява предоставянето на услугата „Социална кухня“ за периода 17.03-30.04.2020 г.

Услугата „Социална кухня“ ще бъде предоставяна по домовете на правоимащите единствено в гр. Банско, гр. Ямбол, гр. Ботевград и гр. Дупница.

За периода 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г. се преустановява настаняването във военно-почивните домове, места за настаняване към военните клубове и хотелите, като за същия период резервации не се приемат, а ако има настанени вече лица, резервациите им не се прекратяват.

За периода 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г. ще бъдат настанявани единствено командировани лица от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, след представянето на съответната командировачна заповед, на основание Заповед № 290/16.03.2020г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“.

На основание Заповеди № 283/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ възстановяването на заплатениете суми по резервациите за периода 16.03.2020 г. 30.04.2020 г. се извършва на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

На основание Заповед № 290/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ на лицата прекратили престоя си от 13.03.2020 г. и тези, които не са се настанили в периода от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г., ще се извършва възстановяване на платените суми на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗД.

За да бъдат възстановени заплатените суми е необходимо да се подаде писмено заявление до изпълнителния директор на Агенцията с посочена банкова сметка, приложени карта за почивка /ако е налична/ и платежен документ за извършеното плащане.

Горепосочените документи е необходимо да бъдат изпратени на електронната поща на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“: pochivkimo@gmail.com

Предприетите действа от страна на Агенцията са във връзка Във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID -19 сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.Article | by Dr. Radut